Lähteitä

Helander, Voitto. 2006. Järjestödemokratian keskeiset mittarit. Teoksessa Sami Borg (toim.) Suomen demokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön julkaisuja 2006:1.

Kansonen, Eija ja Salla Raija (toim.) 2002. Perustietoa johtokuntatyöskentelyyn. Opintokeskus Kansalaisfoorumi.

Kirjanpitoasetus 1339/1997.

Kirjanpitolaki 1336/1997.

Kuokkanen, Martti, Myllyviita, Ari, Rosengren, Pirjo ja Törrönen, Anneliina. 2007. Yhdistystoiminnan kehittämisen opas. Kansan Sivistystyön Liitto ry, Vantaa.

Landi, Farzadeh Hatami. 2007. Yhdistykset kotoutumisen väylänä. Teoksessa Zakeri, Mohsen ja Tuunainen, Minna (toim.) Osaamisen poluilla – maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikkaa. Suomen Pakolaisapu ry/Järjestöhautomo-projekti, Helsinki. 100- 101.

Loimu, Kari. 2010. Yhdistystoiminnan käsikirja. 4., uudistettu painos. WSOYpro Oy, Juva.

Lydman, Kari et al. 2005. Yhdistys ja säätiö – oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto. Tietosanoma, Jyväskylä.

Norri, Matti ja Palsala, Arto. 1989. Yhdistys. Käytännön käsikirja. Tietosanoma Oy, Porvoo.

Nurminen, Herman. 1998. Järjestöjen uusi tiliopas. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki.

Ollikainen, Helvi ja Raittinen, Virve. 2002. Yhdistystoiminta – opas maahanmuuttajille. Työministeriö. Uudistettu versio.

Patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistysrekisteriä koskevat Internetsivut. http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Perälä, Samuli ja Perälä, Johanna. 2003. Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus. WSOY, Juva.

Törrönen Anneliina. 2007. Toimiva yhdistys on oppiva yhdistys. Teoksessa Zakeri, Mohsen ja Tuunainen, Minna (toim.) Osaamisen poluilla – maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikkaa. Suomen Pakolaisapu ry/Järjestöhautomo-projekti, Helsinki. 16- 22.

Vaattovaara Martti. 2004. Yhdistystoiminnan opas. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja Eläkeläiset ry.

Yhdistyslaki 503/1989.

Yhdistystietoa Internetissä:

Infopankki, tietoa Suomesta 15 kielellä: www.infopankki.fi

Jelli-järjestötietopalvelu: http://www.jelli.fi/

Papunetin selkokieliset sivut ja osio yhdistystoiminnasta: http://selko.fi/yhdistystoiminta/

Patentti- ja rekisterihallitus: www.prh.fi

Suomen lainsäädäntö: www.finlex.fi

Yhdistystieto, yhdistys- ja harrastushaku sekä yhdistystoimintaa koskeva tietopankki: http://www.yhdistystieto.fi

Yhdistystoimijat, yhdistystoiminnan tieto- ja toimintaverkosto: http://www.yhdistystoimijat.fi