KSL-opintokeskus on vapaan sivistystyön oppilaitos. Koulutuksemme kannustavat järjestötoimijoita kansalaisaktiivisuuteen ja kriittiseen ajatteluun.

Rakennamme koulutuksillamme demokratiaa sekä yhdenvertaisempaa, yhteisöllisempää ja solidaarisempaa yhteiskuntaa.

Pedagogiikka tarkoittaa opetusta ja kasvatusta sekä käsitystä siitä, miten ne tulisi järjestää.

KSL:n pedagogian keskiössä ovat

Kriittinen pedagogiikka
Kriittinen pedagoginen koulutusote rohkaisee oppijoita tarkastelemaan omia ja toisten ajatuksia kriittisesti, ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä eri näkökulmista ja lisäämään ihmisten mahdollisuuksia toimia tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Yhteisöllinen oppiminen
Yhteisöllisessä oppimisessa ryhmä muodostaa yhteisen tavoitteen ja saavuttaa vuorovaikutuksella yhteistä ymmärrystä. Tietoa rakennetaan yhdessä aiempien kokemusten ja tietojen päälle.

Vertaisoppiminen
Vertaisoppimisessa ryhmän jäsenet oppivat toistensa kokemuksista ja ajatuksista muodostaen yhdessä uutta tietoa. Opettaja ei opeta asioita ylhäältä alas, vaan osallistuu yhteiseen tiedon rakentamiseen ja oppii ryhmän kanssa.

Osallisuus
Osallisuuden tunne syntyy, kun ihminen kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Osallisuus ilmenee esimerkiksi luottamuksena, yhdenvertaisuutena, arvostuksena ja mahdollisuutena vaikuttaa oppimisryhmässä tai omassa yhteisössä.

Oppijalähtöisyys
Koulutusten tavoitteet, sisällöt ja menetelmät suunnitellaan vastaamaan oppijoiden omiin arkitodellisuuden tarpeisiin. Oppimistilanteissa pyritään löytämään oppijan kannalta olennaisia kysymyksiä ja vastauksia.

Toiminnallisuus
Toiminnallinen oppiminen on tekemällä oppimista, jonka menetelmiä voivat olla esimerkiksi liikkuminen, rakentelu, draama tai keholliset menetelmät. Uuden oppiminen rohkaisee ja mahdollistaa toimintaan paremman maailman puolesta myös koulutuksen ulkopuolella.

Sivistys
Tavoittelemme sivistyksellä demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa. Demokratian toimivuudelle olennaista on, että olemme kiinnostuneita ympäristöstämme, pyrimme ymmärtämään tapahtumia ja toisiamme sekä vaikuttamaan ympäristöömme rakentaen parempaa yhteiskuntaa.

Ekososiaalinen sivistys
Ekososiaalinen sivistys on ymmärrystä siitä, että ihmiskunta on osa elollista ja elotonta ympäristöä, jossa olemme kaikki riippuvaisia toisistamme. Planeetan hyvinvointi on riippuvainen meidän ihmisten toiminnasta, joten rohkaisemme oppijoita asenteiden, arvojen, oppimisen, maailmankuvien ja toiminnan muutokseen, joilla pääsemme kaikille kestävään tulevaisuuteen.

Opintotoiminnasta vastaavat