11. Yhdistyksen purkautuminen

Usein yhdistysten toiminta ei jatku ikiaikoja, vaan se loppuu syystä tai toisesta: yhdistyksen perustehtävä saadaan täytetyksi tai se ei enää muuten ole tärkeä, jäsenten innostus lopahtaa eikä kukaan jaksa enää toimia yhdistyksen hyväksi. Tässä tilanteessa rekisteröity yhdistys purkautuu. Yhdistyksen purkautuminen tarkoittaa sitä, että sen toiminta lopetetaan ja se poistetaan yhdistysrekisteristä. Yhdistys ei purkautumisen jälkeen ole enää itsenäinen oikeushenkilö.

Usein pienet yhdistykset lakkaavat toimimasta ilman yhdistyksen virallista purkautumista tai lakkauttamista.

11.1 Purkautumisen säännöt ja menettelyt

Yhdistyksen purkautuminen on tärkeä asia. Siitä onkin säädetty yhdistyslaissa. Yhdistyksen purkautumista säätelevät seuraavat säännöt:

  • Päätös yhdistyksen purkautumisesta tehdään aina yhdistyksen kokouksessa. Ainoa poikkeus on se, että yhdistyksen kokouksessa on päätetty siirtää päätösvalta purkautumisesta valtuutettujen kokoukselle. Yhdistyksen hallitus ei voi purkaa yhdistystä.
  • Asiasta on aina mainittava kokouskutsussa.
  • Vähintään 75 % kokouksessa annetuista äänistä tulee kannattaa purkautumispäätöstä, ellei yhdistyksen säännöissä ole määrätty toisin.
  • Purkautumispäätöstä ennen pitää huolehtia, ettei yhdistyksellä ole velvoitteita kuten velkoja. Hallitus on vastuussa selvitystoimista, tai tehtävä voidaan antaa yhdistyksen valitsemalle selvitysmiehelle tai -miehille. Hallituksen tai selvitysmiesten tehtävänä on varmistaa, että yhdistys huolehtii velvoitteistaan, esim. veloistaan. Selvitysmiehillä on oikeus myydä yhdistyksen omaisuutta velkojen maksamiseksi sekä oikeus luovuttaa yhdistyksen omaisuus konkurssiin.
  • Jos selvitystoimien, velkojen maksamisen ja toiminnan päättämisen jälkeen yhdistyksellä on vielä varoja, selvitysmiesten/hallituksen tehtävä on siirtää varat säännöissä määriteltyyn tarkoitukseen (esim. lasten teatteriharrastuksen edistämiseen lahjoittamalla varat jollekin alan yhdistykselle). Jos varoja ei voi käyttää säännöissä määrätyllä tavalla, ne pitää antaa valtiolle. Purkautuvan yhdistyksen varoja ei voida jakaa yhdistyksen jäsenille. Ainut poikkeus tästä säännöstä on liitot (liittomuotoiset yhdistykset), joissa varat on käytettävä liiton jäsenyhdistysten aatteellisen toiminnan jatkamiseen.
  • Kun kaikki selvitystoimet on tehty ja varat siirretty, selvitysmiehet/hallitus laativat yhdistyksen purkautumisesta loppuselvityksen. Sitä ei tarvitse lähettää yhdistysrekisteriin, mutta selvitysmiesten/hallituksen tulee myös huolehtia loppuselvityksen säilyttämisestä.
  • Kun loppuraportti on valmis, selvitysmiehet/hallitus tekevät yhdistysrekisteriin purkautumisilmoituksen.

11.2 Yhdistyksen julistaminen purkautuneeksi

Usein varsinkin pienissä yhdistyksissä toiminta loppuu ja jäsenten kiinnostus toimintaan häviää niin, että yhdistys ei enää kokoonnu. Mitä tehdään, kun purkautumiskokousta ja siellä tehtävää purkautumispäätöstä tai selvitystoimia ei saada aikaiseksi?

Yhdistyslaissa kerrotaan miten yhdistys julistetaan purkautuneeksi. Tätä keinoa voidaan käyttää silloin, kun yhdistyksen oma aktiivisuus ei enää riitä purkautumiseen. Yhdistyksen julistamisen purkautuneeksi päättää yhdistyksen kotikunnan tuomioistuin. Aloitteen purkautuneeksi julistamiselle voi tehdä yhdistyksen jäsen tai kuka tahansa muu, jota asia koskee.

Asia käsitellään hakemusasiana, ja yhdistykselle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi (eli yhdistykseltä pyydetään kirjallinen selvitys tai yhdistys pyydetään kuultavaksi istuntoon). Asiasta annetaan tieto yhdistyksen viimeiselle puheenjohtajalle tai muulle nimenkirjoittajalle. Yhdistys voidaan julistaa purkautuneeksi, vaikka yhdistys ei käyttäisikään mahdollisuuttaan tulla kuulluksi.

Jos osoitetaan, että yhdistyksen toiminta on loppunut, tuomioistuin suostuu hakemukseen eli julistaa yhdistys purkautuneeksi. Yhdistyksen toiminta katsotaan loppuneeksi, kun yhdistyksen viimeisestä ilmoituksesta yhdistysrekisteriin on vähintään 10 vuotta. Tuomioistuimen täytyy lisäksi tarvittaessa määrätä siitä, kuka huolehtii yhdistyksen selvitystoimista.

Tässä olivat tärkeimmät yhdistyksen purkautumiseen liittyvät asiat. Näiden lisäksi yhdistyslain mukaan viranomainen voi myös lakkauttaa yhdistyksen. Käytännössä Suomessa ei nykyään lakkauteta yhdistyksiä. Se on siis erittäin harvinaista, ja yhdistysvapautta pidetään hyvin tärkeänä perusoikeutena. Yhdistys voidaan kuitenkin periaatteessa lakkauttaa, jos se

  • vakavalla tavalla rikkoo lakia
  • vakavalla tavalla toimii vastoin omaa tarkoitustaan
  • toimii vastoin puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille asetettuja kotipaikkavaatimuksia (kotipaikka oltava Suomessa).

Yhdistystä ei lakkauteta pikkurikkomuksien takia, vaan väärän toiminnan täytyy olla vakavaa tai jatkuvaa.