Kuvassa neljä nauravaa naista pöydän ääressä

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry on järjestö, joka toteuttaa kulttuuri- ja opintotoimintaa yhdessä jäsentensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. KSL ry ylläpitää KSL-opintokeskusta, joka on valtakunnallinen vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos. KSL-opintokeskuksen oppilaitosluvan ja rahoituksen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Opintokeskuksen toimintaa säätelevät keskeisesti seuraavat lait: laki vapaasta sivistystyöstä ja laki ammatillisesta koulutuksesta.

> Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n säännöt

KSL ry:n ja KSL-opintokeskuksen arvot

Tasa-arvo

Edistämme palveluillamme ja toiminnallamme koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, kaikkien yhtäläistä oikeutta omaehtoiseen oppimiseen ja sivistymiseen. Parannamme ihmisten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta kansalaisyhteiskunta- ja kulttuuritoimijoina. Seuraamme ja kehitämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista myös omassa työyhteisössämme.

Avoimuus

Viestimme toimintamallimme ja palvelumme selkeästi ja avoimesti jäsenjärjestöillemme, muille yhteistyökumppaneillemme ja sidosryhmillemme. Luomme myös paikkoja jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme tuoda avoimesti omat näkökantansa keskusteluun ja KSL:n kehittämisen pohjaksi. Työyhteisömme sisäinen viestintä on avointa: se on selkeää, oikea-aikaista ja asianosaisille suunnattua.

Yhteisöllisyys

Vahvistamme yhteisöllisyyttä. Tuemme oppimista ja toimintaa ennen kaikkea yhteisöissä ja yhteisöjen kautta, niin yhdistyksissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä tai opintopiireissä. Käyttämissämme oppimista tukevissa menetelmissä painottuu pyrkimys yhteisön voimavaraistamiseen sekä ryhmän hyödyntämiseen. Tuemme jäsen- ja yhteistyöjärjestöjemme verkostoa sekä rakennamme paikkaa erilaisten yhteisöjen kokemusten ja osaamisen jakamiselle. Meille oma työyhteisömme ja sen kehittäminen on tärkeää.

Luotettavuus

Toimintamme on luotettavaa ja ennakoitavaa. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti entistä toimintavarmemmiksi ja asiakkaat huomioivimmiksi. Koulutustemme laadukkuuteen voi luottaa. KSL on luotettava työnantaja.

Solidaarisuus

KSL toimii solidaarisen yhteiskunnan puolesta. Kunnioitamme ja arvostamme kanssaihmisiämme. Toimimme yhteisvastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä edistämme toiminnallamme yhteiskunnallisten valtasuhteiden, sosiaalisten olosuhteiden ja yhteiskuntarakenteiden tuntemista ja ymmärtämistä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojen oppimista.

Tuula Kumpumäki

Pääsihteeri, opintojohtaja