Vetoamme perumaan tai kohtuullistamaan hallitusohjelmassa opintokeskuksille suunniteltuja leikkauksia.

Allekirjoita adressi adressit.com -palvelussa. Jos allekirjoitat järjestön nimissä, kirjaathan oman organisaatiosi nimen sarakkeeseen ”terveisesi päätöksentekijöille”.

Lähes 40% leikkaus perusrahoitukseen

Hallitusohjelmassa esitetään vapaan sivistystyön koulutukseen 25 miljoonan euron leikkausta, mistä opintokeskuksille kohdentuisi -7 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee -39 % leikkausta perusrahoituksesta. Leikkaus kohdentuukin erityisen kohtuuttomasti ja perustelemattomasti opintokeskuksiin.

Opintokeskukset kouluttavat kansalaisjärjestöjä

Suomessa on kaksitoista opintokeskusta, jotka järjestävät koulutusta yhteistyössä jäsenjärjestöjensä sekä järjestökumppaneiden kanssa. Vuoden 2023 alussa opintokeskuksia ylläpitävillä sivistysliitoilla oli yhteensä 372 jäsenjärjestöä ja vuonna 2022 koulutusyhteistyötä toteutettiin 1366 järjestökumppanin kanssa.

Opintokeskuksissa opiskellaan mm. perustaitoja, työn ja toimeentuloon liittyviä taitoja, terveyttä ja liikuntaa, sosiaalisen ja yhteisöllinen tuen taitoja, kansalais- ja järjestötoimintaa sekä monipuolisesti henkilökohtaiseen kasvuun liittyviä taitoja. Suurin osa koulutuksesta tehdään yhdessä järjestöjen ja kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kanssa. Koulutukselliset osaamistarpeet muodostuvat järjestöjen toiminnan ja tarkoituksen kautta. Kukin järjestö tarjoaa oman tarkoituksensa mukaista koulutusta. Opintokeskukset mahdollistavat tuen koulutuksen toteutumiseen sekä osaamista ja ohjausta koulutuksen pedagogiseen suunnitteluun, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, viestintään, digitalisaatioon, lakiin ja järjestöhallintoon.

Uhkana oppilaitosmuodon alasajo

Toteutuessaan opintokeskuksille suunnitellut leikkaukset johtaisivat pahimmillaan oppilaitosmuodon alasajoon. Leikkaukset heikentäisivät järjestökoulutusta, jonka turvin ylläpidetään kansalaisyhteiskuntaa, demokratiataitoja sekä osallisuutta. Opintokeskusten rahoitus on alun perinkin pieni suhteessa laissa määriteltyyn tehtävään: “Opintokeskukset toimivat valtakunnallisina oppilaitoksina järjestämällä opintoja itse sekä yhdessä kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiseksi.“ (Laki vapaasta sivistystyöstä 2§)

Heikennys järjestöjen toimintaan ja kansalaisyhteiskuntaan

Heikentämällä opintokeskuskusten koulutustoimintaa heikennetään myös järjestöissä tapahtuvaa kansalaistoimintaa, demokratiakasvatusta, vapaaehtoistyökoulutusta, järjestöllistä liikunta ja terveyskasvatusta sekä yhteisöllistä harrastustoimintaa.

Hallitus haluaa ohjelmassaan vahvistaa demokratiaa, osallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa. Juuri tämä on opintokeskusten lakiin kirjattu tehtävä. Opintokeskusten järjestöjen kanssa tekemä koulutustyö ylläpitää kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta.

Perutaan tai kohtuullistetaan leikkaukset

Vetoamme hallitukseen: antakaa opintokeskusten jatkaa koulutustoimintaa ja järjestöissä tapahtuvaa sivistystyötä.

Vetoamme perumaan tai vähintään kohtuullistamaan hallitusohjelmassa opintokeskuksille suunniteltuja leikkauksia

Allekirjoita adressi adressit.com -palvelussa. Jos allekirjoitat järjestön nimissä, kirjaathan oman organisaatiosi nimen sarakkeeseen ”terveisesi päätöksentekijöille”.