Aikuinen ihminen tarvitsee monilukutaitoa toimiakseen tasa-arvoisesti yhteiskunnassa. Vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan seitsemän prosenttia turvapaikanhakijoista ei osannut lukea. KSL-opintokeskus on järjestänyt aikuisten maahanmuuttajien toiminnallista lukutaitokoulutusta vuodesta 2018.

Henkilökohtainen toimijuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa on kriittisen pedagogiikan mukainen tavoitteemme kaikissa koulutuksissamme. Rohkaisemme toimintaan erityisesti heitä, joilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia saada ääntään kuuluviin.

Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan tai muualla ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille.

Mukaan kurssille pääsee TE-keskuksen kautta, ja osallistujalla tulee olla voimassa oleva TE-keskuksen laatima kolmivuotinen kotoutumissuunnitelma. Koulutus kestää vuoden, ja se koostuu viidestä osaamismerkkien mukaisesta moduulista.

Käytännönläheistä lukutaitokoulutusta

Opetusryhmämme ovat pieniä, sillä osallistujilla ei ole yleensä luku- tai kirjoitustaitoa omalla äidinkielellään. Opetuksessa korostuvat erilaisten lukutaitojen harjaannuttaminen, toiminnalliset menetelmät, aistien käyttö sekä monipuoliset oppimisympäristöt. Toiminnallisuus sekä opetuksen kytkeminen arkielämään ja käytännön tilanteisiin ovat koulutuksessamme keskeistä.

Lukutaitokoulutuksessamme vahvistetaan yhteiskunnan ja kulttuurintuntemuksen taitoja. Myös arjen kansalaisuuden taidot ovat tärkeitä: omassa lähiympäristössä liikkuminen, suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa toimiminen, kulttuurin ja tapojen tunteminen sekä yhteisön jäsenenä ja työelämässä toimiminen. Teemme vierailuja ja tutustumme erilaisiin ilmiöihin. Sosiokonstruktionistisen oppimiskäsityksemme mukaisesti opettaja ei vain kaada tietoa opiskelijoiden päähän, vaan heterogeeninen ryhmä luo myös itse tietoa keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Vapaaehtoistyö tukee oppimista ja vahvistaa toimijuutta

Opiskelijat harjoittelevat kielen käyttöä ja tutustuvat ympäröivään yhteiskuntaan tekemällä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä tehdään pareittain koulutuksen lomassa erilaisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä, kuten vanhusten päivätoiminnassa, koululaisten iltapäiväkerhoissa, kierrätyskeskuksessa tai kirpputorilla. Vapaaehtoistyö vahvistaa opiskelijan itsetuntoa. Muiden auttaminen, työn konkreettiset tulokset, onnistumisen tunteet vuorovaikutustilanteissa, uudet kaverit ja tuttavat sekä kuuluvuuden tunne uudessa omassa yhteisössä ovat kaikki aktiivisen roolin rakennuspalikoita.

Lukutaitokoulutuksesta tuli vapaalle sivistystyölle uusi sivistystehtävä vuonna 2018 ja sen järjestäminen kustannetaan kunnille maksettavasta valtionosuudesta. Kurssilla suoritetaan vapaan sivistystyön Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkejä. Koulutus toteutetaan vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2017) mukaisesti.

Lue lisää lukutaitokoulutuksesta verkkosivuiltamme