Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n ja KSL-opintokeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Johdanto

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:tä, KSL-opintokeskusta ja työyhteisöämme edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tätä työtä tukevat KSL:n arvot

 • yhteisöllisyys
 • yhdenvertaisuus
 • solidaarisuus
 • avoimuus
 • luotettavuus

KSL:n vision mukaisesti ”KSL on vuonna 2026 asiantunteva, jatkuvasti uudistuva, kriittinen, avarakatseinen ja rohkea edelläkävijä. KSL:oon ovat kaikki tervetulleita ”Me”-hengessä.” Vision toteutumiseksi jokaisella on vastuu edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa yhteisössä jokainen tulee kohdatuksi ja kohdelluksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Lain perusteet

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat vapaan sivistystyön oppilaitoksia laatimaan opetusta ja muuta toimintaansa ohjaavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Tasa-arvolain (609/1986 1§) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä sekä estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014 8§) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Laissa lueteltujen henkilöön liittyvien syrjimisperusteiden lisäksi KSL:n toiminnassa tiedostetaan muun muassa sosioekonomiseen taustaan, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun, keholliseen moninaisuuteen, liikunta-, näkö- ja kuulovammoihin, neuroepätyypillisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät syrjintäriskit.

KSL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnan tavoitteet

 1. Sitoudumme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen

 • Suunnittelemme ja seuraamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötämme toimintasuunnitelmassa ja –kertomuksessa.
 • Viestintämme on saavutettavaa ja selkeää. Pyrimme monipuoliseen ja ei-stereotyyppiseen ilmaisuun. Viestimme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevista toimistamme.
 • Toteutamme kahden vuoden välein henkilökunnalle suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn. Hyödynnämme kyselyn tuloksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyömme arvioinnissa ja kehittämisessä.
 • Keräämme opiskelijoilta ja osallistujilta palautetta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta koulutuksissamme ja tilaisuuksissamme. Kysymyksissä huomioimme koulutusten ja tilaisuuksien fyysiseen ja psyykkisen turvallisuuden sekä syrjimättömyyden. Hyödynnämme tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.
 • Huomioimme omassa tiedonkeruussa sukupuolen moninaisuuden esimerkiksi lomakkeiden vaihtoehdoissa: ’mies’, ’nainen’, ’muu’ sekä ’en halua kertoa’.
 1. Henkilöstökäytänteemme edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

 • Sovellamme mahdollisuuksien mukaan anonyymia rekrytointia ja positiivisen erityiskohtelun periaatetta.
 • Varmistamme, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat sisältyvät uusien työntekijöiden, kouluttajien ja harjoittelijoiden perehdytykseen.
 • Tuemme työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
 • Henkilökunnallamme on yhdenvertaiset mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.
 • Noudatamme samapalkkaisuuden periaatetta.
 • Keräämme tasa-arvolain palkkakartoituksen mukaisesti henkilöstökäytänteistä sukupuolittain eriytettyä tietoa eri vaativuustasojen tehtävissä toimivien henkilöiden ja henkilöstönimitysten sukupuolijakaumista sekä sukupuolittuneista palkkaeroista.
 1. Koko työyhteisömme osallistuu ja kouluttautuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön

 • Työyhteisömme havainnoi aktiivisesti KSL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta sekä osallistuu sen kehittämiseen.
 • Työnantaja tarjoaa henkilökunnallemme kouluttautumismahdollisuuksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa.
 • Käymme työyhteisössämme keskustelua esimerkiksi normeista, etuoikeuksista, syrjivistä valtarakenteista ja toiseuttamisesta sekä niiden vaikutuksesta omaan toimintaamme.
 • Käsittelemme työilmapiiriä ja työn arvostusta vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.
 • Työyhteisössämme toimiva tiedonkulku, dialoginen keskustelukulttuuri ja yhteisöllisyys tukevat avointa ja turvallista vuorovaikutusilmapiiriä.
 • Puutumme kiusaamiseen ja syrjintään. Rohkaisemme kertomaan kiusaamis- ja häirintätilanteista esihenkilölle tai työsuojeluvaltuutetulle.
 1. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koulutustoiminnassamme ja tilaisuuksissamme.

 • Huomioimme opiskelijoiden ja osallistujien moninaisuuden koulutuksen ja tilaisuuden järjestämisen eri vaiheissa.
 • Kiinnitämme huomiota koulutusten sisältöjen, menetelmien ja materiaalien moninaisuuteen ja syrjimättömyyteen.
 • Kannustamme opiskelijoita ja osallistujia normikriittiseen ajatteluun sekä toimimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
 • Rohkaisemme opiskelijoita ja osallistujia kertomaan toiminnassamme mahdollisesti esiintyvistä kiusaamis- ja häirintätilanteista.
 • Käytämme monipuolisia palautteenanto- ja arviointimenetelmiä sekä huomioimme esimerkiksi oppimisvaikeudet ja kielellisen moninaisuuden.
 • Opiskelijavalinnoissa ja palautteenannossa tiedostamme sukupuoleen ja muihin ominaisuuksiin liittyviä ennakkoluuloja.
 1. Varmistamme yhdenvertaisen pääsyn tiloihin, joissa toimimme

 • Toimimme valtakunnallisesti ja mahdollistamme osallistumisen eri puolilla Suomea asuville muun muassa etäosallistumisen, matkakorvausten ja kouluttajien liikkuvuuden avulla.
 • Huomioimme tilojen varauksissa ja tilojen käytön suunnittelussa käyttäjien moninaisuuden ja erilaiset toimintakyvyt.
 • Viestimme tilojemme saavutettavuudesta.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus kertoa toiveista saavutettavuuden ja esteettömyyden suhteen, jotka pyrimme toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Pyrimme mahdollistamaan, että jokainen voi käyttää sukupuoli-identiteettinsä mukaisia ja turvallisiksi kokemiaan wc- ja pukeutumistiloja.
 1. Kielenkäyttömme ja vuorovaikutuksemme on syrjimätöntä

 • Vaalimme sosiaalisesti tasa-arvoista, viihtyisää ja turvallista ilmapiiriä. Kiinnitämme huomiota sekä yksilöä, että yhteisöä tukevaan ja rakentavaan vuorovaikutukseen.
 • Meillä on nollatoleranssi syrjivään kielenkäyttöön ja siihen puututaan.
 • Puhuttelemme sukupuolen sijaan sillä nimellä, jolla haluaa tulla kutsutuksi sekä kunnioitamme jokaisen omaa määrittelyä sukupuolestaan.
 • Tarkastelemme nonverbaalia vuorovaikutustamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.
 1. Teemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä yhdessä muiden kanssa

 • Toimimme aktiivisesti ja jaamme hyviä toimintatapoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sidosryhmissä ja laajemmin yhteiskunnassa.
 • Huomioimme yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien moninaisuuden toiminnassamme.
 • Viestimme aktiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevista toimistamme.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on esillä verkkosivuillamme.
 • Huomioimme toiminnassamme tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät teemapäivät.

Taustamateriaalit

KSL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa laadittaessa hyödynnetty seuraavia materiaaleja:

Finlex: Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®)

Finlex: Yhdenvertaisuuslaki (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®)

Opetushallitus (2015), Tasa-arvotyö on taitolaji (Tasa-arvotyö on taitolaji | Opetushallitus (oph.fi))

Opetushallitus: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaitoksissa -sivusto (Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaitoksissa | Opetushallitus (oph.fi))

Rauhankasvatusinstituutti (2020), Tasa-arvokompassi – Työkalu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön oppilaitoksissa (Tasa_arvokompassi-lukio.pdf (rauhankasvatus.fi))

Työturvallisuuskeskus: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä (monimuotoisuus_netti.pdf (ttk.fi))

Vasemmistonuoret (2018), Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (vasemmistonuoret.fi))

Vihreä sivistysliitto (2021), Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma – Opintokeskus Visio)