KSL-opintokeskus toteutti tänä vuonna opiskelijakyselyn eri järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävien kurssien osallistujille. Kyselyyn vastanneet kurssilaiset olivat tyytyväisiä käymiinsä kursseihin. Kurssien järjestelyt, kouluttajat, muu ryhmä ja kurssin tunnelma koettiin erittäin hyviksi. Parantamisen varaa on soveltuvien ja esteettömien kurssitilojen käyttämisessä sekä kurssien ekologisuudessa.

– Tähän olemme vastaamassa kestävään kehitykseen ja tasa-arvoon sekä yhdenvertaisuuteen keskittyvällä opintoaineistolla ja koulutuksella. Tietoa KSL-opintokeskuksesta ja sen palveluista tarjotaan kurssilaisille jatkossa enemmän, kertoo kurssisihteeri Tiia Kontkanen.

Kursseilla opittua tietoa hyödynnetään useimmiten vapaa-ajalla

Kursseille lähdettiin ennen kaikkea laajentamaan taitoja, mutta myös sosiaaliset tekijät, kuten muiden ihmisten tapaaminen ja yhdessä oppiminen nousivat tärkeiksi syiksi kurssille lähtöön. Lisäksi tietojen lisääminen motivoi vastaajia osallistumaan kursseille.

Kursseilla käytetyt oppimismenetelmät ja vastaajien omaa oppimista tukevat työskentelymenetelmät olivat hyvin samansuuntaisia. Kurssilla opittua tietoa vastaajat kokivat pystyvänsä hyödyntämään ennen kaikkea vapaa-ajan harrastuksissa mutta myös työelämässä sekä yhdistys- ja järjestötoiminnassa.

Opiskelijakyselyyn vastanneet toivoivat lisää kurssitoimintaa ja 95 %:a vastanneista suosittelisi käymäänsä kurssia muille. Loput 5 %:a ehkä suosittelisi, mutta kukaan vastanneista ei jättäisi kokonaan suosittelematta. Monet vastaajat kertoivat kurssilla käymisen olevan tärkeää oman elämän, jaksamisen ja/tai itsetunnon kannalta.

Kurssiyhteistyö tukee järjestöjen toimintaa

Monelle järjestölle kurssiyhteistyö KSL-opintokeskuksen kanssa on tärkeää järjestöä tukevaa ja ylläpitävää toimintaa. KSL jatkaa myös ensi vuonna järjestöjen voimavaraistamista ja tukemista kurssiyhteistyön tiimoilta.

KSL-opintokeskus toteutti opiskelijakyselyn kurssien osallistujille niiden kurssijärjestäjien kanssa, joilla oli kurssitoimintaa kuluvan vuoden huhtikuun aikana. Kyselyyn vastasi yli 800 kurssilaista. Kyselyssä haluttiin selvittää KSL:n tunnettuutta, tyytyväisyyttä kurssiin ja sen järjestelyihin sekä kursseilla käytettyjen oppimismenetelmien suhdetta itseään tukeviin menetelmiin. Lisäksi kyselyssä kerättiin avointa palautetta sekä toiveita tulevaisuudelle.

Artikkelin kuva: Actiontime ry. Actiontime toteuttaa KSL:n kurssituella elokuvaleirejä.

> Ilmoittaudu Kouluta kestävästi ja yhdenvertaisesti -webinaariin viimeisestään 17.11.2017