vapaus oppiaSini Salmenjoki kartoitti opinnäytetyössään, mitä palveluita jäsen- ja yhteistyöjärjestöt toivovat KSL:lta tulevaisuudessa ja mikä merkitys KSL:lla on järjestöille. Ilman KSL-opintokeskusta kyselyyn vastanneiden järjestöjen toiminta vaikeutuisi ja koulutustoiminta vähentyisi – jonkun mielestä jopa katastrofaalisesti. Viesti on merkittävä ajassa, jossa opintokeskusten ja vapaan sivistystyön tarpeellisuutta haastetaan.

Kyselyyn vastanneet jäsen- ja yhteistyöjärjestöt toivovat KSL:lta eniten taloudellista tukea ja erilaisia koulutuspalveluita, muun muassa koulutusrunkoja ja pedagogista tukea koulutusten toteuttamiseksi. Myös osaavia kouluttajia, konsultointipalveluita ja erilaisia koulutuksia haluttiin hyödyntää.

KSL:n toivottiin toimivan myös verkostoitumisfoorumina samanlaista työtä tekevien kesken esimerkiksi koulutusyhteistyön, ay-toiminnan ja kulttuuritoiminnan parissa. Suurin osa vastaajista halusi verkostoitua kasvokkain, mutta myös verkossa nähtiin toimimismahdollisuuksia. KSL:n ideologisen taustan koki merkitykselliseksi 80 prosenttia vastaajista.

Salmenjoen mukaan järjestöllisellä sivistystyöllä on merkitystä niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin kannalta. Opintokeskusten tuottamia hyötyjä ovat muiden muassa yksilöiden kasvaminen ja sivistyminen, aktiivisen kansalaisuuden lisääntyminen ja vahvistuminen, järjestöjen ja vapaaehtoistyön merkittävä tukeminen sekä yhteiskunnan koulutuksellisesta tasa-arvoisuudesta huolehtiminen. Opintokeskukset ja myös muu vapaa sivistystyö mahdollistavat opiskelemisen kaikille.

Sini Salmenjoen Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaan (ylempi AMK) tekemä opinnäytetyö on luettavissa Theseus-verkkopalvelussa:

> Sini Salmenjoki 2016: Utopia vapaasta sivistystyöstä? Sivistystyö opintokeskuksissa – KSL-opintokeskus aktiivista kansalaisuutta edistämässä