KSL-opintokeskuksen toiminnallinen lukutaito-opetusryhmä aloitti Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) toimitiloissa, Helsingissä. Kotoutumiskoulutus on suunnattu oppimisvaikeuksien kanssa kamppaileville maahanmuuttajataustaisille aikuisille. Koulutuksessa he opiskelevat suomen kieltä sekä tutustuvat suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja kulttuuriin. Toiminnallinen ja oppilaiden erityistarpeet huomioiva lukutaito-opetus kestää ensi vuoden kesäkuuhun asti.

Kotoutumiskoulutuksen koulutustuottajien Heidi Leinon ja Aija Lundin mielestä kielen opettelun ohella opetuksen sisältöjä tulisi soveltaa maahanmuuttajien toimijuuden näkökulmasta.

– Usein harhaanjohtavasti ajatellaan, että ihminen tulee osalliseksi vasta sitten, kun on oppinut suomen kielen. Koen, että ihmiselle on tärkeää tulla ensin osalliseksi yhteiskuntaan ja saada siitä motivaatio oppia kieltä. Kaikkihan ei välttämättä heti opi kieltä, mutta kaikkien tulisi voida tuntea olevansa osa yhteisöä ja saada äänensä kuuluviin. Ihmisten tulisi voida kokea, että he eivät ole pelkästään toiminnan kohteena vaan he ovat itse toimijoita, Heidi huomauttaa.

Heidin ja Aijan ajatukset kotoutumiskoulutuksen toteuttamisesta ovat hyvin samansuuntaisia. Aija jatkaa Heidin ajatusta:

– Kotoutumiskoulutus ei kuvaa sitä, mitä oikeastaan teemme. Meidän tehtävänämme on lukutaidonopetuksen lisäksi kertoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja toimintamahdollisuuksista täällä. Oppilaamme itse valitsevat, mitkä ovat ne toimintatavat, joiden puitteissa he haluavat elämäänsä elää. Me annamme vain välineet ja riittävästi informaatiota, jotta he voivat itse tehdä päätökset, Aija täsmentää.

Kotokoulutuksen yhtenä tavoitteena on synnyttää oppilaalle myönteinen käsitys itsestä oppijana. Tavoitetta toteutetaan toiminnallisin ja visuaalisin keinoin, niin perinteisillä kuin vaihtoehtoisillakin tavoilla. Kouluttajat ovat innoissaan koulutustilasta.

– HEROn tiloissa on kaikenlaisia välineitä, jotka mahdollistavat vaihtoehtoisia opetustapoja, muun muassa pelejä ja soittimia. Olemme onnekkaita, että pääsemme työskentelemään siellä, kommentoi Aija.

Koulutuksessa tutustutaan yhteiskuntaan, yhteisöihin, työelämään sekä liikutaan ympäristössä ja opetellaan lukemaan ympäristöä, esimerkiksi metrokarttoja, tienviittoja ja kylttejä. Ympäristön hahmottaminen mahdollistaa vapaampaa liikkumista ja antaa rohkeutta maahanmuuttajille. Tavoitteenamme on edistää uussuomalaisten osallistumista yhteiskuntaan jo kotoutumisen varhaisessa vaiheessa.

– Kotoutumiskoulutus on heille viesti siitä, millainen tämä suomalainen yhteiskunta on. Koulutuksessa kiinnitämme erityisesti huomiota oppilaiden tarpeisiin, tutustumme heihin ja heidän arvomaailmaansa. Rohkaisemme oppilaita dialogiin, jotta he uskaltavat puhua ja ottaa kantaa kaikenlaisiin asioihin, myös epäkohtiin. KSL-opintokeskuksen yksi tärkeimmistä arvoista on vaikuttamisen ja aktiivisen kansalaisuuden opiskelu, kiteyttää Heidi.

> Lue Aijan haastattelu

> Lue Heidin haastattelu

Katso Kotoutujat mukaan yhteisöihin -video

Kotoutumiskoulutuksessa keväällä 2018 opiskelijat tutustuivat vapaaehtoistyöhön erilaisissa helsinkiläisissä yhteisöissä ja yhdistyksissä.