KSL På svenska

Studieförbundet KSL och Förbundet för Folkbildning KSL

Studieförbundet KSL är ett allmänt, riksomfattande vuxenutbildningsinstitut. Det upprätthålls av Förbundet för Folkbildning KSL, ett förbund som grundades år 1964 som ”föreningarnas förening”.  Vi har 17 medlemsorganisationer och ca. 130 andra partnerorganisationer, till exempel fackförbund, Vänsterförbundet (parti) och varierande sociala, kultur- och idrottsföreningar.

Vi anordnar allmänbildande kurser och studiecirklar för vuxna för ca. 19 000 studietimmar varje år. Ämnena varierar från kulturstudier till medborgarkunskaper eller soft skills som man behöver i alla organisationer. Kurser och studiecirklar tar vi dit människorna är, till deras egna organisationer, utbildningscentrer och samfund. Vi anordnar även yrkesinriktad tilläggsutbildning till exempel i social entreprenörskap, hantverk, logo art, hästassisterad socialpedagogi, coaching (International Coaching Certification) samt data och IT. Man kan även avlägga yrkesexamen för hantverkare.

Vi har också publikationsverksamhet, t.ex. böcker, video och läromaterial.

KSLs verksamhet finansieras mestadels av Undervisnings- och kulturminsteriet.

KSL är partner i mångahanda utbildnings- och kulturaktiviteter.

Vi är aktiva på internationell nivå och har varit projektpartner i åtskilliga projekter som har finansierats av ESF samt i Leonardo da Vinci-, Grundtvig- och Nordplus-projekter. Projektämnen har handlat till exempel om utvecklande av kooperativ, kultur, samverkan i European Works Council (EWC), inlärningssvårigheter samt utvecklande av utbildinigsmaterial och -metoder.

Om du söker partner till nordiska eller europeiska projekt, vänligen kontakta oss via anna.kirstina@ksl.fi

KSL-kontorer hittar du i Helsingfors, Uleåborg och Tammerfors. Klicka här för kontaktinformation.

KSL In English

The KSL Study Centre and KSL Civic Association for Adult Learning

The KSL Study Centre is an authoritative adult education institution. It is maintained by KSL Civic Association for Adult Learning, a private non-governmental organisation established in 1964 as “an association of associations”. We have 17 member organisations and about 130 other partner organisations, e.g. trade unions, the Left Alliance (party) and various cultural, social and sports associations.

We organise yearly about 19 000 training hours in non-formal adult education activities (courses) and study circles.  The courses and study circles vary from cultural studies to learning civic skills or organisational soft skills. The courses and study circles are taken to where people are: in their own organisations, in training centres and communities. Besides this, we organise vocational further training e.g. in social entrepreneurship, handcraft, horse-assisted social pedagogical learning and coaching (the International Coaching Certification). One can also do Further Qualification for Crafts.

We also have publication activity, for instance books, videos and learning materials.

KSL’s activities are mainly funded by the Ministry of Education and Culture.

KSL acts as a partner in a wide range of educational and cultural initiatives.

We are active on international level. For instance, we have been partners in several ESF funded projects as well as Leonardo da Vinci-, Grundtvig- and Nordplus projects. The subjects of the projects have varied from development of workers co-operatives to cultural projects, European Works Council co-operation, learning difficulties and development of training materials and -methods.

If you are looking for a partner for European or Nordic projects, please do not hesitate to contact us in anna.kirstina@ksl.fi. KSL has a PIC number.

KSL has its offices in Helsinki, Oulu and Tampere. Click here for contact information.